20, ROUTE DE LUXEMBOURG - 

L-6910 ROODT-SUR-SYRE

INTERN

05/01/2020 - 17h00

Neijoersréceptioun

Neijoersreceptioun

Léif Matbiergerinnena Matbierger,
De Schäfferot huet déi grouss Freed,
iech op dës traditionell Zeremonie ze invitéieren.

Réception de nouvel an
Traduction simultanée en français assurée.

New year's reception
Simultaneous interpretation in English will be provided.

Neujahrsempfang

Recepção de Ano Novo

Entrée gratuite